• تعداد کل شرکتهای متقاضی

  ۲,۷۶۰
 • تعداد کل خدمات ارائه شده

  ۱۳,۳۰۱
 • میانگین ماهیانه تعداد خدمات ارائه شده

  ۲۱۱
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۴۱۴,۲۳۲,۸۱۶,۷۳۳
 • تعداد کارگزاران فعال

  ۱۰۸
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۷۹