هیچ رویدادی یافت نشد
  هیچ رویدادی یافت نشد
  • تعداد کل شرکتهای متقاضی

   ۲,۳۴۵
  • تعداد کل خدمات ارائه شده

   ۱۰,۴۷۲
  • میانگین ماهیانه تعداد خدمات ارائه شده

   ۱۷۵
  • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

   ۳۹۷,۱۹۴,۸۰۲,۲۹۴
  • تعداد کارگزاران فعال

   ۹۷
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

   ۷۹