• تعداد کل شرکتهای متقاضی

  ۲,۹۳۳
 • تعداد کل خدمات ارائه شده

  ۱۴,۴۱۳
 • میانگین ماهیانه تعداد خدمات ارائه شده

  ۲۲۲
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۴۳۴,۶۵۷,۴۲۸,۹۳۴
 • تعداد کارگزاران فعال

  ۱۱۲
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۷۹