• تعداد کل شرکتهای متقاضی

  ۲,۵۴۰
 • تعداد کل خدمات ارائه شده

  ۱۱,۵۵۷
 • میانگین ماهیانه تعداد خدمات ارائه شده

  ۱۸۹
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۴۰۹,۵۸۷,۵۵۶,۷۳۳
 • تعداد کارگزاران فعال

  ۱۰۳
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰