هیچ رویدادی یافت نشد
  هیچ رویدادی یافت نشد
  • تعداد کل شرکتهای متقاضی

   ۲,۱۳۱
  • تعداد کل خدمات ارائه شده

   ۹,۲۰۱
  • میانگین ماهیانه تعداد خدمات ارائه شده

   ۱۵۹
  • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

   ۱۲۱,۵۳۷,۰۶۴,۲۹۴
  • تعداد کارگزاران فعال

   ۹۵
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

   ۷۹