• تعداد كل تجهيزات : 9610
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2173
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7368
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 430
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 82
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 348
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 681

اعتبار برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان برای دریافت خدمات آزمایشگاهی به بیش از 30 میلیارد ریال افزایش یافت با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، اعتبار دانشجویان برگزیده بنیاد ملی نخبگان برای استفاده از خدمات آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی به بیش از 30 میلیارد ریال افزایش داده شد. ادامه مطلب ...