• تعداد كل تجهيزات : 9157
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1838
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 10
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7240
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 416
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 81
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 1
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 334
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 566

بیست و سومین شماره فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران منتشر شد بیست و سومین شماره فصلنامه دانش آزمایشگاهی ایران ویژه پاییز 1397، منتشر شد. ادامه مطلب ...