• تعداد كل تجهيزات : 5097
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2600
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 652
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 1802
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 423
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 130
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 28
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 265
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 350

بهار؛ جلوه‎ای از پروردگار با رسیدن بهار، طبیعت ردای سبز بر تن می کند. چکاوک ها، هزار دستان و قمریان، نغمه ها و سرودهای فرح بخش و تازه سرمی دهند و انسان ها را به مهرورزی، گره گشایی و هم گرایی فرا می خوانند. ادامه مطلب ...