• تعداد كل تجهيزات : 4804
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2574
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 600
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 1587
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 415
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 129
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 30
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 256
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 345

اعتبار بهبود کیفیت تحقیق و پژوهش و محصولات فناور بیش‌تر می‌شود خدمات اعتباری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری گامی است برای کمک به محققان، پژوهشگران و شرکت‌های فناوری که توسعه و بهبود کیفیت یافته‌های پزوهشی و محصولات فناور آن‌ها نیازمند بهره‌مندی از خدمات آزمایشگاهی است. ادامه مطلب ...