• تعداد كل تجهيزات : 6837
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1378
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 5428
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 385
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 76
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 309
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 339

اختلال در دریافت ایمیل‌های ارسالی اطلاعیه : به منظور ارتقاء سیستم نرم افزاری پست الکترونیکی شبکه آزمایشگاهی و جا به جایی سرور‌ها، احتمالا دریافت ایمیل‌ها به مدت کوتاهی دچار اختلال می‌شود لذا در صورتی که به ایمیل و درخواست ارسالی شما در این مدت، پاسخی داده نشد، درخواست مورد نظر را از شبکه آزمایشگاهی پیگیری فرمایید. ادامه مطلب ...