• تعداد كل تجهيزات : 6560
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1736
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 190
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 4582
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 345
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 97
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 12
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 236
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 344

فراخوان شرکت در چالش ساخت تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی ستاد توسعه فناوری نانو چالش فناوری نانو را با موضوع ساخت تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی و با هدف کمک به بومی‌‌سازی این میکروسکوپ برگزار می‌کند. به شرکت‌کنندگانی که بتوانند نمونه آزمایشگاهی از طرح خود ارائه نمایند ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی به همراه ۱۰۰ میلیون ریال گرنت تعلق خواهد گرفت. برنده نهایی چالش نیز از جایزه نفیس ۶۰۰ میلیون ریالی و تسهیلات حمایتی تجاری‌سازی برای توسعه محصول نهایی بهره‌مند خواهد شد. ادامه مطلب ...