• تعداد كل تجهيزات : 8010
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1775
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 6167
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 362
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 81
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 281
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 474

دوره‌های آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی پژوهشگاه شیمی با تسهیلات ویژه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، شش دوره آموزشی تجهیزات آزمایشگاهی را با تسهیلات ویژه در اسفندماه سال جاری برگزار می‌کند. ادامه مطلب ...