• تعداد كل تجهيزات : 9044
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1842
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7133
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 410
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 81
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 329
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 549

مرکز توسعه‌ی نانوالکترونیک ایران (INEC) راه‌اندازی شد مرکز توسعه‌ی نانوالکترونیک ایران (Iran Nano Electronic Center)، به‌اختصار INEC، توسط ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو راه‌اندازی شد. ادامه مطلب ...