• تعداد كل تجهيزات : 9478
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2175
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7234
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 420
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 82
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 338
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 677

طرح تخفیف شرکت‌های دانش‌بنیان فعال شد هر شرکت دانش‌بنیان می‌تواند 50 درصد هزینه‌های خدمات آزمایشگاهی را تا سقف 30 میلیون ریال، یارانه دریافت کند. ادامه مطلب ...