• تعداد كل تجهيزات : 6157
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1329
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 4828
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 350
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 76
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 274
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 335

برگزاری اولین کنگره آموزشی حوزه علوم آزمایشگاهی در کشور موسسه آموزشی وندا برگزارکننده دوره‌های آموزشی تخصصی حوزه علوم آزمایشگاهی، تحت حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) اولین دوره کنگره‌های آموزشی را در پنج حوزه تخصصی علوم آزمایشگاهی برگزار می‌‌کند. ادامه مطلب ...