• تعداد كل تجهيزات : 6264
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1347
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 4917
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 354
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 76
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 278
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 334

تخفیف خدمات آزمایشگاه برای 20 هزار عضو هیئت علمی مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تسهیلات 40 میلیون ریالی استفاده از خدمات آزمایشگاهی برای 20 هزار عضو هیئت علمی 74 دانشگاه‌ کشور با پیش‌بینی هشتصد میلیارد ریال اعتبار، فعال شده‌است. ادامه مطلب ...