• تعداد كل تجهيزات : 8072
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1814
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 6190
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 368
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 81
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 287
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 507

چهارمین شماره از پنجمین سال فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران منتشر شد. بیستمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، اسفندماه 1396 منتشر شد. ادامه مطلب ...