• تعداد كل تجهيزات : 8790
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1842
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 6898
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 391
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 81
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 310
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 531

نتایج شانزدهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو منتشر شد عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در سال 1396 در شانزدهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو، پایش شد. در سال 96 مراکز عضو شبکه بیش از 290 میلیارد ریال درآمد ایجاد کرده‌اند. ادامه مطلب ...