• تعداد كل تجهيزات : 5970
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1669
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 4222
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 287
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 80
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 207
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 440

نوزدهمین شماره فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران منتشر شد نوزدهمین شماره الکترونیکی فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران، ویژه پاییز 1396، در 42 صفحه و از سوی شبکه آزمایشگاهی منتشر شد. این نسخه، سومین شماره از پنجمین سال انتشار این فصلنامه است. ادامه مطلب ...