تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  تکمیل راهنمای تجزیه و تحلیل نانو لوله های کربنی و نانو فیبرها در فیلترها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری توسط مؤسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی

  تاریخ : 1396/05/31 تعداد بازدید : 121
  مؤسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی ( NIOSH ) در نسخه پنجم کتابچه راهنمای روشهای تحلیلی NIOSH (NMAM) ، فصلی با عنوان " تجزیه و تحلیل نانو لوله های کربنی و نانو فیبرها در فیلتر های میکس سلولز استر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری" منتشر کرده است.
  پیش نویس این فصل، رویکردهای استاندارد جهت تجزیه و تحلیل نانوذرات کربن را معرفی می‌کند. در این فصل، روش دقیق تحلیل نانولوله های کربنی و نانو‌‌ فیبرهایی که از محیط های شغلی نمونه برداری شده اند، با میکروسکوپ الکترونی عبوری بیان شده است.
  بر اساس این فصل از کتابچه راهنما، با توجه به کمی‌سازی داده‌ها، شناسایی محدودیت های روش های شمارش ذرات اهمیت دارد. علاوه  بر این، به علت نامتجانس بودن پودر‌های نانولوله های کربنی، ذرات با اندازه یکنواخت ممکن است خواص به شدت متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال ذرات کربن آمورف، با وجود اندازه یکسان، ساختارهای متفاوتی با جرم، چگالی و شکل متفاوت دارند. همچنین ذرات غیرمشابه (مثلاً از نوع خوشه‌ای و یا ماتریسی) ممکن است سمیت متفاوت ایجاد کنند. به همین علت، حتی برای یک نوع ماده، منحنی پراکندگی اندازه ذرات به تنهایی نشان دهنده شاخص ریسک نمی باشد.
  با توجه به ناهمگونی و تنوع محصولات نانولوله کربنی و نانوفیبرهای کربنی، برای ارزیابی میزان مواجهه کارگران از طریق استنشاق و دیگر راه ها، باید روش های متعددی استفاده شود.