تقویم رویداد ها

  لیست رویداد ها

  متن خبر

  انتشار دستورالعمل حفاظتی کارگران در برابر خطرات بالقوه نانومواد توسط سازمان بهداشت جهانی

  تاریخ : 1396/09/29 تعداد بازدید : 265
  سازمان بهداشت جهانی (WHO) دستورالعملی برای حفاظت کارگران در برابر خطرات احتمالی نانومواد منتشر کرد. این دستورالعمل ها بهترین راه های محافظت از کارگران در برابر خطرات بالقوه نانومواد را ارائه می دهد. این پیشنهادات به سیاست گذاران و متخصصان بهداشت حرفه ای و ایمنی کمک می کند تا در مورد بهترین روش های حفاظتی در برابر خطرات نانومواد در محیطهای کاری تصمیم گیری کنند. برای تهیه این دستورالعمل ها از دو اصل اساسی شامل رویکردهای پیشگیرانه و رعایت سلسله مراتب نظارتی استفاده شده است. در این دستورالعمل موارد زیر به عنوان بهترین روش های جلوگیری از اثرات نامطلوب نانومواد ارائه شده است:
  • دسته بندی نانومواد با توجه به نوع سمیت ایجاد شده در دو گروه نانومواد الیاف مانند و نانومواد گرانولی زیست تخریب ناپذیر 
  • ارائه آموزش های ایمنی و بهداشتی مرتبط با نانومواد تولید شده 
  • شرکت دادن کارکنان در تمام مراحل ارزیابی و کنترل ریسک
  در همه این موارد برای ارائه پیشنهادات در مورد وضعیت فعلی، بررسی های سیستماتیکی مطابق با فرآیند بیان شده در دستورالعمل راهنمای سازمان بهداشت جهانی انجام شده است.
  بر اساس شواهد علمی موجود، درجه اهمیت و هزینه های مربوطه، پیشنهادات در دو گروه "لازم" و "مشروط" دسته بندی شده¬اند. تمامی این پیشنهادات در کارگروه مربوطه تصویب شده اند و شامل موارد زیر است:
  • ارزیابی خطر سلامتی نانومواد تولید شده
  • ارزیابی تماس با نانومواد تولید شده
  • کنترل تماس با نانومواد تولید شده
  به گفته این گروه به علت عدم وجود شواهد کافی، نمی توان برنامه های جدید نظارتی ویژه نانومواد ارائه داد.
  طبق این دستورالعمل، آموزش نیروی کار و مشارکت آنان در مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت به عنوان کارآمدترین روش های حفاظتی معرفی شده است، اما به علت کمبود پژوهش های انجام شده به نوع خاصی از آموزش یا مشارکت اشاره نشده است.
  به بیان این راهنما، روشهای اعتبار سنجی و ارزیابی ریسک پیشرفت قابل توجهی داشته است.