• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۴,۵۸۱
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۳۰,۴۹۵
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۳۷۲
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۴۷,۶۵۹,۰۶۰,۱۷۳
 • تعداد کل کارگزاران

  ۳۳۹
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰