• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۶,۰۰۴
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۴۳,۸۳۸
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۴۳۸
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۸۰۷,۹۹۳,۸۴۸,۳۷۷
 • تعداد کل کارگزاران

  ۸۹۰
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰