گزارش عملکرد سالیانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سال اول اجرای مصوبه) در خصوص ماده 5

نوع گزارش : ارزیابی دوره ای (یکساله)

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

گزارش عملکرد سالیانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سال اول اجرای مصوبه)
سازمان تهیه کننده گزارش

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha