گزارش عملکرد سالیانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سال دوم اجرای مصوبه) در خصوص ماده 5

نوع گزارش : ارزیابی دوره ای (یکساله)

تاریخ تهیه گزارش : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

گزارش عملکرد سالیانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سال دوم اجرای مصوبه)
سازمان تهیه کننده گزارش

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

Captcha